1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
Prowadzeniu Poradnictwa Prawniczego Indywidualnego dla 64 uczestników projektu
(UP) po 2 godziny zegarowe na osobę.
2. Forma zatrudnienia Oferenta: umowa zlecenie
3. Oferent zobowiązany jest do osobistego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Zajęcia Poradnictwo Prawne indywidualne – prowadzone będą w formie konsultacji indywidualnych. W trakcie indywidualnego poradnictwa prawnego powinno być zrealizowane wsparcie w rozwiązywaniu problemów: nie spłacone kredyty, rozwiązania sytuacji rodzinnej – pozwy do sądu rozwód/alimenty, sprawy administracyjne związane z postępowaniami administracyjnymi np. rozłożenie zaległych podatków na raty, umorzenie i inne w zależności od potrzeb uczestników projektu. Zajęcia w zakresie poradnictwa indywidualnego będą prowadzone w wymiarze po 2 godziny zegarowe na UP, łącznie 128 godzin.
5. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
6. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
7. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 79140000-7 Pełna nazwa: Doradztwo prawne i usługi informacyjne
8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przy czym oferta częściowa musi obejmować:
minimum wykonanie 128 godzin zajęć w ramach indywidualnego poradnictwa prawnego
Termin realizacji usługi:
A. Poradnictwo Prawne Indywidualne: VI. 2017 -V 2018 rok i II.2018-I.2019

 

Rozeznanie rynku wraz z załącznikami w linku

rozeznanie rynku -poradnictwo prawne indywidualne