Rozeznanie rynku– 

Edukacja w Grupie Samokształceniowej

 – etyka-kultura

Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0153/16-00 pn. „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w gminie Morąg”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.01.00 Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć z etyki
  i kultury
 2. Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie
 3. Zajęcia z etyki i kultury realizowane będą w formie warsztatów grupowych.
 4. W trakcie warsztatów powinny być zrealizowane następujące zagadnienia: moralność, systemy myślowe, wartości życiowe. W ramach zadania będzie wizyta studyjna – wyjazd do teatru ( dojazd, kolacja, bilety wstępu).
 5. Zajęcia z etyki i kultury będą prowadzone w wymiarze 24  godziny x 2 grupy x 2 cykle, łącznie 96 godzin dydaktycznych.
 6. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane
  z realizacją zamówienia.
 7. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
 8. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 7999800-6
  Opis: Usługi w zakresie trenowania.
 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zajęcia edukacji w grupie samokształceniowej- etyka i kultura

Rozeznanie rynku- etyka kultura