1. Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na:

Przeprowadzeniu grupowego doradztwa zawodowego dla 2 grup Uczestników Projektu,
16 godzin na grupę, łącznie 32 godziny.

  1. Forma zatrudnienia Zleceniobiorcy (trenera): umowa zlecenie
  2. Zakres tematyczny zajęć:

Schematy i stereotypy w postrzeganiu

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

dokumenty aplikacyjne

  1. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  2. Zlecający nie pokrywa kosztów dojazdu Zleceniobiorcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów
  3. Przedmiot Zlecenia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 85312320-8 Pełna nazwa: Usługi doradztwa.

 

 

Rozeznanie rynku doradztwo zawodowe grupowe