Rozeznanie rynku w ramach zadania

Zadanie Instrumenty Aktywnej Integracji o Charakterze Społecznym- Grupy Wsparcia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć grupy wsparcia:
 • Uzależnienia – 32 godziny dydaktyczne
 • Przemoc w rodzinie – 64 godziny dydaktyczne
 • Właściwe relacje rodzinne – 64 godziny dydaktyczne
 1. Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie
 2. Zajęcia grupy wsparcia realizowane będą w formie warsztatów grupowych.
 3. W trakcie warsztatów powinny być zrealizowane następujące zagadnienia: angażowanie umiejętności uczestników w celu zaspokojenia ich potrzeb, zajęcia z trenerami wprowadzające elementy terapii grupowej, w której osoby znajdujące się podobnej sytuacji będą się wzajemnie wspierać.
 4. Zajęcia grupy wsparcia będą prowadzone w wymiarze: uzależnienia 2 x w tygodniu po 4 godziny x 2 grupy przez dwa miesiące, przemoc w rodzinnie 2 x w tygodniu po 4 godziny x 2 grupy, właściwe relacje rodzinne 2 x w tygodniu po 4 godziny x 2 grupy ,łącznie 160 godzin dydaktycznych.
 5. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 6. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
 7. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 85312400-3 Opis: Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki.
 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 9. Miejsce ,termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposoby wyboru oferty zamieszczone są w załączniku poniżej.

Rozeznanie rynku – grupy wsparcia Słonecznik,Żabi Róg