ROZEZNANIE RYNKU  w ramach zadania

Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym-

Grupy wsparcia

Rozeznanie dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0062/17  pn. Akademia Aktywności Społeczno- Zawodowej w gminie Morąg- edycja 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu Grup Wsparcia dla 32 uczestników projektu podzielonych na 2 grupy po 16 osób, dla każdej z grup po 2 godziny łącznie 192 godziny zajęć dydaktycznych.
  2. Forma zatrudnienia Oferenta: umowa zlecenie
  3. Grupy wsparcia- prowadzone będą w formie warsztatów grupowych.
  4. W trakcie zajęć samopomocowe grupy wsparcia powinny być zrealizowane warsztaty dotyczące angażowania umiejętności uczestników w celu zaspokojenia ich potrzeb, zajęcia z trenerami wprowadzające elementy terapii grupowej, w której osoby znajdujące się w podobnej sytuacji będą się wzajemnie wspierać.
  5. W trakcie zajęć grup wsparcia będą zrealizowane następujące zagadnienia: właściwe relacje rodzinne, przemoc w rodzinie, uzależnienia.
  6. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  7. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  8. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 85312400-3 Pełna nazwa: Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe
  9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
  10. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej

GRUPY WSPARCIA