OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na:

Przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa zawodowego dla 32 Uczestników projektu,
2 spotkania po 3 godziny, łącznie 192 godziny.

  1. Forma zatrudnienia Zleceniobiorcy (trenera): umowa zlecenie
  2. Zakres tematyczny zajęć:

analiza sytuacji społeczno-zawodowej osoby, z uwzględnieniem jej zainteresowań, predyspozycji i kompetencji oraz uwarunkowań zdrowotnych, społecznych
i ekonomicznych,

analiza możliwości i wybór odpowiedniego sposobu rozwiązania problemu zawodowego, wypracowanego wspólnie z Uczestnikiem Projektu i możliwego do zrealizowania przez Uczestnika Projektu,

prowadzenie indywidualnej diagnozy i tworzenie Indywidualnych Planów Działania oraz ich bieżąca aktualizacja,

przygotowanie zaleceń dotyczących dalszego postępowania, w tym m.in. określenie jakimi formami wsparcia należy objąć Uczestnika w projekcie,

motywowanie Uczestnika Projektu do podejmowania działań w kierunku poszukiwania pracy,  udzielanie wsparcia mającego na celu wzmocnienie poczucie własnej wartości
i sprawczości Uczestnika Projektu

  1. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  2. Zlecający nie pokrywa kosztów dojazdu Zleceniobiorcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów
  3. Przedmiot Zlecenia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 85312320-8 Pełna nazwa: Usługi doradztwa.

Rozeznanie rynku doradztwo zawodowe indywidualne