Rozeznanie rynku w ramach zadania

Zadanie Instrumenty Aktywnej Integracji o Charakterze Społecznym –  Indywidualne poradnictwo prawne

Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego
w ramach Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0111/17   pn. Akademia Aktywności Społeczno- Zawodowej w powiecie ostródzkim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.0111. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: prowadzeniu indywidualnego poradnictwa prawnego dla 56 uczestników projektu (UP) po 2 godziny zegarowe na osobę.
  2. Forma zatrudnienia Oferenta: umowa zlecenie
  3. Zajęcia Poradnictwo Prawne indywidualne – prowadzone będą w formie konsultacji indywidualnych. W trakcie indywidualnego poradnictwa prawnego powinno być zrealizowane wsparcie w rozwiązywaniu problemów takich jak m.in.: niespłacone kredyty, rozwiązania sytuacji rodzinnej – pozwy do sądu rozwód/alimenty, sprawy administracyjne związane z postępowaniami administracyjnymi np. rozłożenie zaległych podatków na raty, umorzenie i inne w zależności od potrzeb uczestników projektu. Zajęcia w zakresie poradnictwa indywidualnego będą prowadzone w wymiarze po
    2 godziny  zegarowe na UP, łącznie 112 godzin.
  4. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  5. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  6. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 79111000-5 Pełna nazwa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego.
  7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
  8. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej.

poradnictwo prawne indywidualne na pow ostrodzki (004)