ROZEZNANIE RYNKU w ramach zadania

Instrumenty Aktywnej Integracji o Charakterze Społecznym-

Indywidualne poradnictwo prawne

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0062/17   pn. Akademia Aktywności Społeczno- Zawodowej w gminie Morąg- edycja 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: prowadzeniu indywidualnego poradnictwa prawnego dla 32 uczestników projektu (UP) po 2 godziny zegarowe na osobę.
  2. Forma zatrudnienia Oferenta: umowa zlecenie
  3. Zajęcia Poradnictwo Prawne indywidualne – prowadzone będą w formie konsultacji indywidualnych. W trakcie indywidualnego poradnictwa prawnego powinno być zrealizowane wsparcie w rozwiązywaniu problemów takich jak m.in.: niespłacone kredyty, rozwiązania sytuacji rodzinnej – pozwy do sądu rozwód/alimenty, sprawy administracyjne związane z postępowaniami administracyjnymi np. rozłożenie zaległych podatków na raty, umorzenie i inne w zależności od potrzeb uczestników projektu. Zajęcia w zakresie poradnictwa indywidualnego będą prowadzone w wymiarze po 2 godziny  zegarowe na UP, łącznie 64 godzin.
  4. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  5. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  6. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 79100000-5 Pełna nazwa: Usługi prawnicze.
  7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przy czym oferta częściowa musi obejmować realizację minimum 32 godzin zegarowych zajęć.
  8. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej

 

Indywidualne Poradnictwo Prawne