Rozeznanie rynku dotyczące zadania

        ZADANIE – ŚCIEŻKA REINTEGRACJI – Indywidualne poradnictwo  – psychologiczne -określenie ścieżki reintegracji

ZADANIE INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM – zajęcia psychoedukacyjne z psychologiem

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu poradnictwa psychologicznego indywidualnego i określeniu dla 32 uczestników projektu ścieżki reintegracji po 4 godziny na osobę(128 godzin zajęć).
 2. Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie
 3. Określenie ścieżki reintegracji prowadzone będzie w formie konsultacji indywidualnych.
 4. W trakcie indywidualnego poradnictwa psychologicznego powinna być określona ścieżka reintegracji Uczestników Projektu (UP): diagnoza sytuacji problemowej ,zasobów ,potencjału ,predyspozycji i potrzeb .Forma opracowania: ankieta, kwestionariusz preferencji i zainteresowań, który służyć będzie również ocenie początkowego poziomu wiedzy i predyspozycji.
 5. Zajęcia w zakresie poradnictwa indywidualnego będą prowadzone w wymiarze po 4 godziny zegarowe na UP, łącznie128 godzin.
 6. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane
  z realizacją zamówienia.
 7. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
 8. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 85121270-6 Pełna nazw: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.
 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

10. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej:

Rozeznanie rynku indywidualne poradnictwo psychologiczne Akademia powiat ostródzki