OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

        ZADANIE – ŚCIEŻKA REINTEGRACJI – Indywidualne poradnictwo  – psychologiczne -określenie ścieżki reintegracji

ZADANIE INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM
– zajęcia psychoedukacyjne z psychologiem

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu poradnictwa psychologicznego indywidualnego i określeniu dla 32 uczestników projektu ścieżki reintegracji po 4 godziny na osobę(128 godzin zajęć) oraz prowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych z psychologiem dla 2 grup uczestników po 48 godzin na grupę  łącznie(96 godzin zajęć).
 2. Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie
 3. Zajęcia psychoedukacyjne realizowane będą w formie warsztatów grupowych, określenie ścieżki reintegracji prowadzone będzie w formie konsultacji indywidualnych.
 4. W trakcie indywidualnego poradnictwa psychologicznego powinna być określona ścieżka reintegracji Uczestników Projektu (UP): diagnoza sytuacji problemowej ,zasobów ,potencjału ,predyspozycji i potrzeb .Forma opracowania: ankieta, kwestionariusz preferencji i zainteresowań, który służyć będzie również ocenie początkowego poziomu wiedzy i predyspozycji.
 5. W trakcie zajęć psychoedukacyjnych powinna być wzmacniana samoocena i poczucie własnej wartości uczestników projektu, podnoszona wiedza w zakresie radzenia sobie ze stresem i przezwyciężenia problemów życiowych.
 6. Zajęcia w zakresie poradnictwa indywidualnego będą prowadzone w wymiarze po 4 godziny zegarowe na UP, łącznie128 godzin, zajęcia grupowe -psychoedukacyjne będą prowadzone w wymiarze 48 godzin dydaktycznych dla 2 grup uczestników projektu,po 48 godzin dla każdej z grup.
 7. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane
  z realizacją zamówienia.
 8. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
 9. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 85121270-6 Pełna nazw: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.
 10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na konsultacje indywidualne oraz zajęcia grupowe przy czym oferta częściowa musi obejmować:

– W odniesieniu do konsultacji indywidualnych zrealizowane minimum 128 godzin zajęć
w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

– W odniesieniu do zajęć psychoedukacyjnych: realizację minimum 1/2 całości zajęć co stanowi 48 godzin zajęć.

Rozeznanie rynku – indywidualne poradnictwo psychologiczne i zajęcia psychoedukacyjne z psychologiem