Rozeznanie rynku w ramach zadania

Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym

IPD

Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu
nr RPWM.11.01.01-28-0062/17 pn. „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w gminie Morąg- edycja 2”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego (realizowanego w ramach: RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, działanie RPWM.11.01.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą  o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans zatrudnienia, podziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym).

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu indywidualnego doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu polegającego na objęciu specjalistycznym i kompleksowym wsparciem mającym na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD).
 2. Poradnictwo indywidualne realizowane będzie w formie indywidualnych spotkań polegających na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z Uczestnikami
 3. W trakcie porady indywidualnej powinny być zrealizowane następujące zagadnienia:
 • analiza sytuacji społeczno-zawodowej osoby, z uwzględnieniem jej zainteresowań, predyspozycji i     kompetencji     oraz     uwarunkowań     zdrowotnych,     społecznych   i ekonomicznych,
 • analiza możliwości i wybór odpowiedniego sposobu rozwiązania problemu zawodowego, wypracowanego wspólnie z Uczestnikiem Projektu i możliwego do zrealizowania przez Uczestnika Projektu,
 • prowadzenie indywidualnej diagnozy i tworzenie Indywidualnych Planów Działania orazich bieżąca aktualizacja,
 • przygotowanie zaleceń dotyczących dalszego postępowania, w tym m.in. określenie jakimi formami wsparcia należy objąć Uczestnika w projekcie,
 • motywowanie Uczestnika Projektu do podejmowania działań w kierunku poszukiwania pracy,
 • udzielanie wsparcia mającego na celu wzmocnienie poczucie własnej wartości i sprawczości Uczestnika Projektu.
 1. Indywidualny Plan Działania jest opracowywany przez doradcę zawodowego we współpracy z Uczestnikiem Projektu. IPD ma na celu zdiagnozowanie potrzeb Uczestnika Projektu i jest dokumentem, który zawiera:
 • dane osobowe Uczestnika Projektu,
 • oświadczenie Uczestnika Projektu, że przystępuje do IPD i został poinformowany o założeniach IPD, swoich prawach i obowiązkach z tego wynikających,
 • diagnozę kompetencji,
 • działania możliwe do zastosowania w ramach projektu wobec każdego Uczestnika Projektu, w tym min. szkolenia, kursy i działania nastawione na zdobycie doświadczenia zawodowego,
 • charakterystykę pomocy świadczonej Uczestnikowi Projektu, ułatwiającej podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego Uczestnika Projektu, w  tym   realizacji   działań  związanych  z   udziałem   w  formach   kształcenia   i zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • działania planowane do samodzielnej realizacji przez Uczestnika Projektu w celu poszukiwania pracy i/lub podjęcia nauki,
 • planowane terminy realizacji poszczególnych działań,
 • formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z doradcą zawodowym,
 • propozycje dodatkowego wsparcia specjalistycznego, dostosowanego do potrzeb Uczestnika Projektu,
 • efekt ustaleń wyrażony w formie pisemnej, zawierający cele i alternatywy zawodowe,

edukacyjne,

 • termin i warunki zakończenia realizacji Indywidualnego Planu Działania.

5.Cele szczegółowe, które przyświecają realizacji  IPD  będą  konsekwentnie  realizowane w trakcie całego procesu wsparcia Uczestnika Projektu. Dotyczyć one mogą :

 • rozwiązania określonego problemu zawodowego,
 • uczestnictwa w formach edukacyjnych,
 • podniesienia kompetencji/uzyskania kwalifikacji,
 • zdobycia doświadczenia

6.  Realizacja Indywidualnego Planu Działania powinna uwzględniać możliwe i starannie zaplanowane formy wsparcia.

7.IPD podlega stałej weryfikacji, tzn. może ulegać zmianie w trakcie pracy z Uczestnikiem Projektu. Weryfikacja IPD wskazana jest szczególnie w przypadku gdy stosowane formy wsparcia nie przynoszą rezultatów. Należy wówczas uwzględnić modyfikację IPD pod kątem dodatkowych czynników, które pojawiły się w trakcie pracy z uczestnikiem projektu.

8. IPD wymaga uwzględnienia kilku etapów:

 • Określenie obecnej sytuacji Uczestnika Projektu,
 • wizja/cel. Określenie wizji przyszłej aktywności zawodowej Uczestnika Projektu. Jaki chce

osiągnąć cel?

 • diagnoza zasobów oraz deficytów. Jak potencjał Uczestnika Projektu bądź jego deficyty wpłyną na realizację założonych celów?
 • strategia/Plany. Określenie planu realizacji celu, podział na etapy,
 • Weryfikacja realizacji planu, ewentualne zmiany,
 • wdrożenie, utrwalenie. Realizacja planu i bieżący monitoring,
 • ewaluacja i wnioski na przyszłość.

9.Podczas realizacji procesu wsparcia należy stosować narzędzia i metody służące badaniu poziomu zachodzących przemian (wzrost – spadek) w poszczególnych obszarach rozwoju. Wyniki tej pracy powinny być w sposób rzetelny dokumentowane, aby jednoznacznie określić stopień realizacji efektów działań.

10.Informacje zawarte w IPD powinny opisywać ewentualne trudności w realizacji

11.Poradnictwo indywidualne będzie prowadzone w wymiarze 8 godzin zegarowych  dla   1 Uczestnika Projektu na które składają się: 4 spotkania trwające 2 godziny zegarowe, na których zostanie dokonana m.in. analiza umiejętności, predyspozycji Uczestnika Projektu, diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja przyczyn oddalenia od rynku

12.Przewiduje się przeprowadzenie łącznie 256 godzin zegarowych indywidualnego doradztwa zawodowego dla 32 Uczestników Projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do  zmniejszenia  liczby  godzin   indywidualnego  doradztwa  zawodowego
w przypadku zmniejszenia się liczby Uczestników. Wykonawca otrzyma należność za faktyczną liczbę przepracowanych godzin zegarowych.

13. Cena zawarta  w  formularzu  ofertowym  musi  zawierać  wszystkie  koszty  związane      z realizacją zamówienia w tym w szczególności przygotowanie wszelkich materiałów dydaktycznych na potrzeby realizowanej usługi indywidualnego doradztwa

14.Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów

15 . Miejsce ,termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposoby wyboru oferty zamieszczone są  w załączniku poniżej.

IPD