Rozeznanie rynku w ramach zadania

Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym- kursy i szkolenia zawodowe

  1. Przedmiot zamówienia będzie obejmował:

organizację i przeprowadzenie dla 15 uczestników projektu „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w gminie Morąg- edycja 2” szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Rodzaje szkoleń zostały zdiagnozowane przez doradcę zawodowego (indywidualnie wg potrzeb uczestników zbadanych w IPD).

Tematyka szkoleń:

  1. ,,Księgowość- kadry, płace, ZUS” dla 2 uczestników projektu.
  2. ,, Florysta” dla 1 uczestnika projektu.
  3. ,, sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej” dla 2 Uczestników projektu.
  4. ,, Wizaż” dla 3 uczestników projektu.
  5. ,, Fryzjerstwo” dla 1 uczestnika projektu.
  6. ,,Stylizacja paznokci” dla 2 uczestników projektu.
  7. ,,Opiekun osoby starszej” dla 1 uczestnika projektu.
  8. ,,Pilarz” dla 1 uczestnika projektu.
  9. ,,Kasa fiskalna” dla 4 uczestników projektu.

Zamawiający może udzielić wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Szkolenia powinny zakończyć się egzaminem (walidacją) i uzyskaniem certyfikatu (potwierdzającego nabyte kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniu właściwego ministra. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.  Proces nabywania kwalifikacji zostanie przeprowadzony poprzez formalne potwierdzenie efektów uczenia się przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji nastąpi w wyniku walidacji i certyfikacji. Szkolenia będą prowadzone w czasie dostosowanym do potrzeb uczestników projektu oraz w miejscach bez barier architektonicznych.  Zakłada się, że zajęcia będą trwały od 3 do 8 godzin dydaktycznych dzienniez możliwością zmniejszenia liczby godzin przypadających na dzień szkoleniowy, celem dostosowania się do potrzeb grupy docelowej. 1 godzina oznacza godzinę dydaktyczną (45 minut).

Rozeznanie rynku, załączniki oraz sposoby wyboru oferty zamieszczone są w załączniku poniżej.

Rozeznanie rynku kursy i szkolenia zawodowe

Załącznik nr 1 Księgowość- kadry, płace, ZUS

Załącznik nr 2 Florysta

Załącznik nr 3 Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej

Załącznik nr 4 Wizaż

Załącznik nr 5 Fryzjerstwo

Załącznik nr 6 Stylizacja paznokci

Załącznik nr 7 Opiekun osoby starszej

Załącznik nr 8 Pilarz

Załącznik nr 9 Kasa fiskalna