OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM

– Propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i animacja lokalna

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu warsztatów
  z majsterkowania zakończone inicjatywa lokalną.
 2. Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie
 3. Warsztaty z majsterkowania realizowane będą w formie warsztatów grupowych.
 4. W trakcie warsztatów powinny być zrealizowane następujące zagadnienia: drobne naprawy, drobne prace stolarskie.  Warsztaty z majsterkowania mają być zakończone inicjatywą lokalną – np. wykonanie koszy na śmieci, półek do świetlicy, ławeczek/miejsca wspólne, tablic sołeckich, zadaszeń, itp.)
 5. Warsztaty z majsterkowania będą prowadzone w wymiarze 88 godzin dydaktycznych dla 2 grup uczestników projektu, po 44 godzin dla każdej z grup.
 6. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 7. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
 8. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod 71530000-2, 45450000-6 Opis: Usługi Doradcze usługi budowlane, Roboty budowlane, wykończeniowe, pozostałe.
 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 10. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej:

Majsterkowanie