OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 • Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty cenowej na organizację serwisu kawowego dla 32 uczestników projektu w ramach w/w projektu; zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3), zamówienie obejmuje kody:

CPV: 15860000-4 – kawa, herbata i podobne produkty

CPV: 15981000-8 – wody mineralne

CPV: 15980000-1 – napoje bezalkoholowe

CPV: 15830000-5 – cukier i produkty pokrewne

CPV: 15812100-4 – wyroby ciastkarskie

CPV: 15300000-1 – owoce, warzywa i podobne produkty

CPV: 15550000-8 – klasyfikowane produkty mleczarskie

 

      Wymagania jakie powinna spełniać usługa:

 1. Usługa składa się z serwisu kawowego
 2. Ilość poszczególnych produktów powinna zostać oszacowana dla 32 osób (podzielonych na 2 grupy, średnio 16 osób w jednej grupie) na średnio 12 spotkań w miesiącu (4-6 godzin zajęć) w okresie 10 miesięcy. Projekt zakłada realizację 122 dni zajęć dla 32 uczestników projektu w okresie 10 miesięcy.
 3. Serwis kawowy obejmuje między innymi następujące składowe na każde zajęcia:
  • woda gazowana i niegazowana w ilości min.0,5 litra na uczestnika,
  • kawa rozpuszczalna i mielona,
  • herbata czarna i owocowa (2 smaki),
  • poczęstunek w postaci ciastek (min. 3 rodzaje)
  • cukier
  • wyroby czekoladowe (np. czekolady, batony, cukierki)
  • mleko/ śmietanka do kawy, jogurty
  • przekąski słone (np. krakersy, wafle ryżowe, paluszki)
  • owoce
  • i inne produkty serwisu kawowego zgodne z wyżej wymienionymi kodami CPV
 4.  Cena powinna być przedstawiona jedną kwotą, uwzględniającą stawkę za 32 osoby x średnio 12 spotkań w miesiącu w okresie 10 miesięcy. Projekt zakłada realizację 122 dni zajęć dla 32 uczestników w okresie 10 miesięcy.
 5. Okres realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31.05.2023 r. w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

Rozeznanie rynku- serwis kawowy