Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0045/18 pn. „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim – edycja 2”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 ‘’Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie’’, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01‘’Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami Umowy
o dofinansowanie
zawartej między CSK ANIMATOR Katarzyna Królak a Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zlecający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Zlecający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy czym minimalna oferta dotyczyć może opieki nad dziećmi w przynajmniej jednej grupie- to znaczy ¼ realizowanej usługi.

Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na: opiece nad dziećmi w trakcie realizacji zajęć w projekcie „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim-edycja 2’’. Planowane są 4 grupy: 1 grupa w Dylewie, 3 grupy w Morągu, w każdej z grup odbędzie się średnio 40 godzin zajęć w miesiącu.

Miejsce realizacji zajęć: Morąg, Dylewo

Szczegóły dotyczące zamówienia oraz termin do jakiego można nadsyłać Oferty znajdują się w rozeznaniu rynku umieszczonym poniżej:

Opieka nad dziećmi rozeznanie rynku powiat ostr ed 2