ZADANIE ŚCIEŻKA REINTEGRACJI – WDRAŻANIE – OPRACOWANIE POROZUMIENIA NA WZÓR KONTRAKTÓW SOCJALNYCH

  1. Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na opracowaniu i aktualizacji porozumień na wzór kontraktów socjalnych oraz udział w procesie rekrutacji.
  2. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie zawarta pomiędzy CSK ANIMATOR Katarzyna Królak a specjalistą ds. opracowania i aktualizacji porozumień na wzór kontraktów socjalnych.
  3. Planowana liczba zatrudnionych w ramach umowy zlecenie osób: minimum 4 osoby
  4. Zakłada się, że jedna osoba w każdej grupie w ramach zlecenia pracowała będzie minimum 60 godzin.
  5. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej kilku oferentów i zatrudnienia w ramach zlecenia w poszczególnej grupie więcej niż 1 osoby, pod warunkiem, że łączny wymiar godzin zlecenia w każdej grupie wyniesie minimum 60 godzin i jednocześnie każdy z oferentów oferty wspólnej spełniał będzie wymogi formalne i merytoryczne wskazane w zapytaniu ofertowym. W przypadku złożeni oferty wspólnej z każdym z oferentów podpisana zostanie oddzielna umowa zlecenia uwzględniająca liczbę godzin usługi i wysokość wynagrodzenia za usługę.
  6. Rola specjalisty do spraw opracowania i aktualizacji porozumień: w ramach zadania zatrudnieni specjaliści realizować będą porozumienia na wzór kontraktów z uczestnikami projektu oraz bezpośrednio współpracować z mentorem przy opracowaniu raportów monitorowania na etapie opracowania, wdrażania i monitorowania ścieżki reintegracji określonej dla każdego uczestnika projektu indywidualnie
  7. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia.
  8. Zlecający nie pokrywa kosztów dojazdu Zleceniobiorcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  9. Przedmiot zlecenia według Wspólnego Słownika Zamówień: KOD: 98000000-3, Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste.

Termin realizacji usługi: od 10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Zlecający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi. Szczegółowy harmonogram realizacji zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

Miejsce realizacji usługi: Morąg, Miłomłyn, Małdyty

Rozeznanie Rynku – kontrakty socjalne