Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla oferty w ramach Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0215/19 pn. ,,Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim – edycja 5”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania: RPWM.11.01., „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na określeniu ścieżki reintegracji dla Uczestników Projektu, umożliwiającej dopasowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu w wymiarze 2 godziny dla każdego Uczestnika Projektu (2 godziny x 60 Uczestników Projektu – łącznie 120 godzin).

Szczegóły dotyczące rozeznania oraz termin, do jakiego można nadsyłać oferty znajdują się w rozeznaniu rynku zamieszczonym poniżej:

Rozeznanie rynku psycholog