ZADANIE ŚCIEŻKA REINTEGRACJI – WDRAŻANIE – OPRACOWANIE POROZUMIENIA NA WZÓR KONTRAKTÓW SOCJALNYCH
1. Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na opracowaniu i aktualizacji porozumień na wzór kontraktów socjalnych.
1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie zawarta pomiędzy CSK ANIMATOR Katarzyna Królak a specjalistą ds. opracowania i aktualizacji porozumień na wzór kontraktów socjalnych.
2. Planowana liczba zatrudnionych w ramach umowy zlecenia osób: minimum 3 osoby (po jednej w każdej z grup: Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn).
3. Zakłada się, że jedna osoba w każdej grupie w ramach zlecenia pracowała będzie minimum 60 godzin.
4. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej kilku oferentów i zatrudnienia w ramach zlecenia w poszczególnej grupie więcej niż 1 osoby (np. 2, 3, 4 osoby w grupie) pod warunkiem, że łączny wymiar godzin zlecenia w każdej z grup wyniesie minimum 60 godzin i jednocześnie każdy z oferentów oferty wspólnej spełniał będzie wymogi formalne i merytoryczne wskazane w zapytaniu ofertowym. W przypadku złożenia oferty wspólnej z każdym z oferentów podpisana zostanie oddzielna umowa zlecenia uwzględniająca liczbę godzin usługi i wysokość wynagrodzenia za usługę.
5. Rola specjalisty do spraw opracowania i aktualizacji porozumień: w ramach zadania zatrudnieni specjaliści realizować będą porozumienia na wzór kontraktów z uczestnikami projektu oraz bezpośrednio współpracować z mentorem przy opracowaniu raportów monitoringowych na etapie opracowania, wdrażania i monitorowania ścieżki reintegracji określonej dla każdego uczestnika projektu indywidualnie.
6. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia.
7. Zlecający nie pokrywa kosztów dojazdu Zleceniobiorcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
8. Przedmiot zlecenia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 98000000-3 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste.
9. Zlecający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
10. Zlecający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej przez kilku oferentów.
Termin realizacji usługi: od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r (min. 60 godz. miesięcznie w każdej z grup wskazanych w zapytaniu ofertowym).
Zlecający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi. Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.
Miejsce realizacji usługi: gmina Miłomłyn, gmina Morąg

 

Rozeznanie rynku- specjalista do spraw opracowania kontraktów socjalnych