Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla oferty w ramach Projektu nr RPWM.11.02.04-28-0017/17 pn. „#NamNieJestWszystkoJedno”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.04 Ułatwienie dostępu do usług społecznych- projekt ZIT Olsztyn.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami Umowy o dofinansowanie zawartej między Fundacją na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

„Jak nie my to kto”, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na:

  • Przeprowadzeniu treningu prawidłowego funkcjonowania rodziny dla 6 grup UP przez 3 dni  po 6 godzin łącznie 18 godzin na grupę, co daje 108 godzin treningu  prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Szczegóły dotyczące zamówienia oraz termin do jakiego można nadsyłać Oferty znajdują się w rozeznaniu rynku umieszczonym poniżej:

Rozeznanie rynku trening prawidłowego funkcj rodziny