OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na:

 

Przeprowadzeniu animacji lokalnej – warsztaty majsterkowania w 3 cyklach trwania projektu tj.

1cykl 07-09.2020, (36 godzin x 2 grupy+ 2grupy x 8godzin inicjatywa)

2 cykl 07-09.2021, (36 godzin x 2 grupy+ 2grupy x 8godzin inicjatywa)

3cykl 07-09.2022. (36 godzin x 2 grupy+ 2grupy x 8godzin inicjatywa)

W wymiarze 88 godzin na cykl. 88 godzin x 3 cykle, łącznie 264 godziny.

 

 1. Forma zatrudnienia Zleceniobiorcy (trenera): umowa zlecenie
 2. Zakres tematyczny zajęć:

 

 

 • Warsztaty majsterkowania będą realizowane w formie warsztatów grupowych,
 • Drobne naprawy, drobne prace stolarskie
 • Inicjatywą lokalną np. wykonanie koszy na śmieci, półek do świetlicy, ławeczek/miejsc wspólnych, zadaszeń itp.)

 

 1. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 2. Zlecający nie pokrywa kosztów dojazdu Zleceniobiorcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów
 3. Przedmiot Zlecenia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 71530000-2, 45450000-6, pełna nazwa: Doradcze usługi budowlane, roboty budowlane, wykończeniowe, pozostałe
 4. Termin realizacji usługi:

Animacja lokalna – warsztaty majsterkowania

1 cykl – 07-09.2020,

2 cykl- 07-09.2021

3 cykl-07-09.2022

Zlecający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi. Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

 

Miejsce realizacji usługi: Mrągowo

 

Szczegółowe informacje odnośnie dokładnego adresu, w którym odbywać się będą zajęcia dostępne będą na etapie podpisywania umów.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – WYMAGANIA WOBEC ZLECENIOBIORCY

Do składania ofert dopuszczeni są Zleceniobiorcy posiadający potencjał kadrowy i  spełniający łącznie następujące kryteria:

 

 1. wykształcenie kierunkowe zgodne z profilem zajęć, preferowane wyższe
 2. co najmniej dwuletni staż pracy poświadczony odpowiednimi

Rozeznanie-rynku-majsterkowanie (2)