OPIS PRZEDMIOTU ZLECENIA

OPIEKA NAD DZIEĆMI W TRAKCIE REALIZACJI ZAJĘĆ W PROJEKCIE

  1. Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na: opiece nad dziećmi w trakcie realizacji zajęć w dwóch grupach Uczestników Projektu( I grupa średnio: od 9:00 do 13:00, II grupa średnio od 13:00 do 17:00) w projekcie „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w mieście i gminie Mrągowo’’
  2. Miejsce realizacji zajęć: Mrągowo
  3. Forma zatrudnienia : umowa zlecenie
  4. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane
    z realizacją zlecenia.
  5. Zlecający nie pokrywa kosztów dojazdu Zleceniobiorcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  6. Przedmiot zlecenia według Wspólnego Słownika Zamówień: KOD: 85312110-3 Nazwa kodu CPV- Usługi opieki dziennej nad dziećmi.
  7. Zlecający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Termin realizacji usługi: od 10.2021 r. do 31.12.2022 r. (średnio ok. 40 godzin opieki nad dziećmi miesięcznie).

Zlecający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi. Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

Szczegółowy harmonogram realizacji zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

Rozeznanie rynku – opieka nad dziecmi