Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla oferty w ramach Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0215/19 pn. „Akademia Aktywności Społeczno – Zawodowej w powiecie ostródzkim – edycja 5” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty konkursowe.

  1. Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu
  • indywidualnego doradztwa zawodowego dla 60 uczestników projektu, 2 spotkania po 3 godziny, łącznie 360 godzin.
  • grupowego doradztwa zawodowego dla 60 uczestników projektu podzielonych na 4 grupy (w każdej grupie średnio 15 osób), 16 godzin dla każdej z 4 grup – łącznie 64 godziny.

Szczegóły dotyczące rozeznania oraz termin, do jakiego można nadsyłać oferty znajdują się w rozeznaniu rynku zamieszczonym poniżej:

Rozeznanie rynku doradztwo zawodowe