Rozeznanie rynku w zadaniach
Ścieżka reintegracji –Indywidualne zajęcia z psychologiem

Rozeznanie dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0111/17 pn. Akademia Aktywności Społeczno- Zawodowej w powiecie ostródzkim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa
i zwiększeniu szans na zatrudnienie
, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  1. Indywidualnie poradnictwo psychologiczne prowadzone przez psychologa z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji
    i potrzeb dla 56 uczestników projektu, dla każdej osoby po 2 godziny łącznie 112 godzin zegarowych zajęć.
  2. Forma zatrudnienia Oferenta(trenera): umowa zlecenie.
  3. Indywidualne zajęcia z psychologiem – prowadzone będą w formie konsultacji indywidualnych. W trakcie  indywidualnych zajęć z psychologiem powinna zostać przeprowadzona diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Zajęcia indywidualne będą prowadzone w wymiarze po 2 godziny  zegarowe na UP, łącznie 112 godzin.
  4. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  5. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  6. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 85121270-6. Pełna nazwa: Usługi psychiatryczne/psychologiczne.
  7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  8. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej.

Rozeznanie rynku indywidualne poradnictwo psychologiczne Akademia powiat ostródzki

Rozeznanie rynku indywidualne poradnictwo psychologiczne Akademia powiat ostródzki