Rozeznanie rynku w zadaniach
Ścieżka reintegracji –Indywidualne zajęcia z psychologiem

Rozeznanie dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0111/17 pn. Akademia Aktywności Społeczno- Zawodowej w powiecie ostródzkim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa
i zwiększeniu szans na zatrudnienie
, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 1. Indywidualnie poradnictwo psychologiczne prowadzone przez psychologa
  z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji
  i potrzeb dla 56 uczestników projektu, dla każdej osoby po 3 godziny łącznie 168 godzin zajęć zegarowych.
 2. Forma zatrudnienia Oferenta(trenera): umowa zlecenie.
 3. Indywidualne zajęcia z psychologiem – prowadzone będą w formie konsultacji indywidualnych. W trakcie  indywidualnych zajęć z psychologiem powinna zostać przeprowadzona diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji
  i potrzeb. Zajęcia indywidualne będą prowadzone w wymiarze po 3 godziny  zegarowe na UP, łącznie 168 godzin.
 4. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 5. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
 6. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 85121270-6. Pełna nazwa: Usługi psychiatryczne/psychologiczne.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przy czym oferta częściowa musi obejmować realizację minimum 82 godzin zegarowych zajęć.
 8. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej.

Rozeznanie rynku indywidualne poradnictwo psychologiczne Akademia powiat ostródzki