Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0173/19 pn. „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim- edycja 4 ”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie” numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

OPIS PRZEDMIOTU ZLECENIA:

  1. Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na: opiece nad dziećmi w trakcie realizacji zajęć w projekcie „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim- edycja 4’’
  2. Miejsce realizacji zajęć: powiat ostródzki (gminy: Małdyty, Morąg, Miłakowo, Miłomłyn, Grunwald).
  3. Forma zatrudnienia : umowa zlecenie
  4. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane
    z realizacją zlecenia.
  5. Zlecający nie pokrywa kosztów dojazdu Zleceniobiorcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  6. Przedmiot zlecenia według Wspólnego Słownika Zamówień: KOD: 85312110-3 Nazwa kodu CPV- Usługi opieki dziennej nad dziećmi.
  7. Zlecający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Termin realizacji usługi: od 01.09.2020 r. do 31.08.2021r (średnio ok. 40 godzin opieki nad dziećmi miesięcznie).

Zlecający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi. Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

Miejsce realizacji usługi: powiat ostródzki (gminy: Małdyty, Morąg, Miłakowo, Miłomłyn, Grunwald).

Szczegóły dotyczące rozeznania oraz termin, do jakiego można nadsyłać oferty znajdują się w rozeznaniu rynku zamieszczonym poniżej:

Opieka nad dziećmi rozeznanie rynku