Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla oferty w ramach Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0013/19 pn. #MiejsceInicjatywFajnych – Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Olsztynku „ucz się w ruchu ”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania: RPWM.11.01., „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

opracowaniu ścieżki reintegracji Uczestników Projektu, umożliwiającej dopasowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb UP w wymiarze 6 godzin, dla każdego UP, ś w ciągu 12 m-cy, łącznie 336 godzin

Szczegóły dotyczące rozeznania oraz termin, do jakiego można nadsyłać oferty znajdują się w rozeznaniu rynku zamieszczonym poniżej:

Rozeznanie rynku psycholog