OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu Zajęć Psychoedukacyjnych dla 32 UP, podzielonych na 2 grupy (w każdej grupie średnio 16 osób) w wymiarze średnio 8 godzin w miesiącu dla każdej z 2 grup- łącznie 192 godziny w trakcie realizacji projektu.
  2. Forma zatrudnienia Zleceniobiorcy: umowa zlecenie
  3. Tematyka zajęć: wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych, nauka obierania sobie celów i sposobów ich realizacji, komunikacja społeczna, asertywność, negocjacje i wystąpienia publiczne.
  4. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  5. Zlecający nie pokrywa kosztów dojazdu Zleceniobiorcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów
  6. Przedmiot Zlecenia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 80570000-0, pełna nazwa: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 31.05.2023 r.

Zlecający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi. Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

 

Miejsce realizacji usługi: Olsztynek

Rozeznanie rynku- zajęcia psychoedukacyjne