OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na:

  • Prowadzeniu zajęć trening właściwych relacji rodzinnych dla 6 grup uczestników projektu w każdej grupie średnio po 15 osób przez 3 dni po 6 godzin łącznie 108 godzin.

  • Prowadzeniu zajęć trening psychologiczny- drama dla 6 grup uczestników projektu w każdej grupie średnio po 15 osób przez 3 dni po 6 godzin łącznie 108 godzin.

  • Prowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych dla 6 grup uczestników projektu w każdej grupie średnio po 15 osób po 4 godziny przez 7 miesięcy łącznie 168 godzin.

2.Forma zatrudnienia Zleceniobiorcy (trenera): umowa zlecenie

3. Zakres tematyczny zajęć:

  • Trening właściwych relacji rodzinnych będzie odbywał się w grupach. Ma on na celu autodiagnozę własnych relacji, poznanie własnego wpływu na stan relacji rodzinnych, podczas zajęć Uczestnicy powinni stworzyć plan rozwijania własnych umiejętności i postaw.

  • Trening psychologiczny- drama będzie odbywał się grupach. Ma on na celu kształtowanie umiejętności społecznych i intelektualnych, wyrażanie siebie: własnych uczuć, doświadczeń, emocji, eliminowanie negatywnych zachowań, panowanie nad emocjami, rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności.

  • Zajęcia psychoedukacyjne będą odbywały się w grupach. Mają one na celu trening interpersonalny, wzmacnianie samooceny, poczucia własnej wartości, nauczenie Uczestników radzenia sobie ze stresem, przezwyciężania problemów życiowych, określania celów i dążenia do nich, asertywności, wystąpień publicznych, prezentacji.

4.Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

5.Zlecający nie pokrywa kosztów dojazdu Zleceniobiorcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.

6.Przedmiot Zlecenia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 80570000-0 Pełna nazwa: Rozwój osobisty.

7.Zlecający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy czym oferta częściowa musi obejmować realizację co najmniej realizację 1/6 każdego zadania (np. 1/6 treningu właściwych relacji rodzinnych tj. 18 h dydaktycznych itp.).

8. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej:

Rozeznanie rynku poradnictwo CSK ANIMATOR rozwój osobisty