Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców w ramach Projektu nr RPWM. 11.01.01-28-0215/19 pn: ,,Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim – edycja 5”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

  • Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty cenowej na organizację serwisu kawowego dla 60 uczestników projektu w ramach w/w projektu; zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3), zamówienie obejmuje kody:

CPV: 15860000-4 – kawa, herbata i podobne produkty

CPV: 15981000-8 – wody mineralne

CPV: 15980000-1 – napoje bezalkoholowe

CPV: 15830000-5 – cukier i produkty pokrewne

CPV: 15812100-4 – wyroby ciastkarskie

CPV: 15300000-1 – owoce, warzywa i podobne produkty

CPV: 15550000-8 – klasyfikowane produkty mleczarskie

Szczegóły dotyczące rozeznania oraz termin, do jakiego można nadsyłać oferty znajdują się w rozeznaniu rynku zamieszczonym poniżej:

Rozeznanie rynku serwis kawowy