Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców w ramach Projektu nr RPWM.11.02.04-28-0174/19 pn. „#NamNieJestWszystkoJedno -usługi dla rodzin w gminach Morąg, Miłakowo, Miłomłyn, Małdyty, Grunwald, Łukta”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami Umowy o dofinansowanie zawartej między Fundacją na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Jak nie my to kto”, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zlecający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na: Prowadzeniu zajęć – warsztatów hortiterapii i sportu w wymiarze 4h w miesiącu dla 6 grup przez 7 miesięcy – łącznie 168h godzin zajęć.

Szczegóły dotyczące rozeznania oraz termin, do jakiego można nadsyłać oferty znajdują się w rozeznaniu rynku zamieszczonym poniżej:

rozeznanie rynku hortiterapia bierna