Rozeznanie rynku w ramach zadania

ZADANIE INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM

– Propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i animacja lokalna

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu warsztatów kulinarnych zakończonych inicjatywą lokalną.
  2. Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie.
  3. Warsztaty kulinarne realizowane będą w formie warsztatów grupowych.
  4. W trakcie warsztatów powinny być zrealizowane następujące zagadnienia: integracja przy stole, wymiana doświadczeń, element promocji siebie i tego co się potrafi robić dobrze, czasami lepiej od innych.  Warsztaty kulinarne mają być zakończone inicjatywą lokalną – np. organizacja otwartego spotkania dla mieszkańców, prezentacja projektu, zmian jakie zachodzą w uczestnikach, dyskusja.
  5. Warsztaty kulinarne będą prowadzone w wymiarze 176 godzin dydaktycznych dla 4 grup uczestników projektu, po 44 godzin dla każdej z grup.
  6. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  7. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  8. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod55322000-6 Opis: Usługi przygotowywania posiłków.
  9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
  10. Miejsce ,termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposoby wyboru oferty zamieszczone są w załączniku poniżej.

zajęcia kulinarne powiat ostródzki