Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców w ramach Projektu nr RPWM. 11.02.04-28-0002/18 pn. .Nie-Zwykłe Rodziny” wsparcie w zakresie kształtowania postaw prospołecznych oraz aktywnego udziału w życiu społecznym 60 osób z terenu Gminy Barczewo zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie – program rewitalizacyjny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.04 Ułatwienie dostępu do usług społecznych  – projekt ZIT Olsztyn.

Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na:

  1. przeprowadzeniu animacji lokalnej – zajęcia kulinarne w wymiarze 48 godzin zajęć (po 8 godzin dla każdej z 4 grup, gdzie każdy UP odbędzie 6 dni zajęć. Łącznie 192 godziny dydaktyczne).
  2. zapewnieniu obiadu na każdy dzień usługi dla 60 osób.
  3. zapewnieniu każdemu uczestnikowi warsztatów serwisu kawowego dla 60 osób.
  4. zapewnieniu materiałów szkoleniowych na zajęcia dla 60 osób

Szczegóły dotyczące zamówienia oraz termin do jakiego można nadsyłać Oferty znajdują się w rozeznaniu rynku umieszczonym poniżej:

CSK_PARTNER_NRBarczewo_zajęcia kulinarne _rozeznanie rynku_kompleksowa