Rozeznanie rynku w ramach zadania

Instrumenty Aktywnej Integracji o Charakterze Społecznym – Zajęcia psychoedukacyjne

Rozeznanie dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0111/17  pn. Akademia Aktywności Społeczno- Zawodowej w powiecie ostródzkim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu Zajęcia psychoedukacyjne dla 56 uczestników projektu podzielonych na 4 grupy po 14 osób, dla każdej z grup po 8 godziny łącznie 384 godziny zajęć dydaktycznych.
 2. Forma zatrudnienia Oferenta: umowa zlecenie
 3. Zajęcia psychoedukacyjne – prowadzone będą w formie warsztatów grupowych.
 4. W trakcie zajęć psychoedukacyjnych powinny być zrealizowane warsztaty dotyczące wzmacniania samooceny i poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem
  i przezwyciężaniem problemów życiowych, nauka obierania sobie celów i sposobów ich realizacji oraz komunikacja społeczna, asertywność, negocjacje i wystąpienia publiczne.
 5. W trakcie zajęć psychoedukacyjnych będą zrealizowane następujące zagadnienia: wzmacniania samooceny i poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem
  i przezwyciężaniem problemów życiowych, nauka obierania sobie celów i sposobów ich realizacji oraz komunikacja społeczna, asertywność, negocjacje i wystąpienia publiczne.
 6. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 7. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
 8. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 80570000-0 Pełna nazwa: Rozwój osobisty
 9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przy czym oferta częściowa musi obejmować realizację minimum1/4 zajęć, tj. 96 godzin dla grupy.
 10. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej.

ZAJECIA-PSYCHOEDUKACYJNE-POWIAT-OSTRÓDZKI-