Rozeznanie rynku dotyczące zadnia

ZADANIE INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM
– zajęcia psychoedukacyjne z psychologiem

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych z psychologiem dla 2 grup uczestników po 48 godzin na grupę łącznie(96 godzin zajęć).
 2. Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie
 3. Zajęcia psychoedukacyjne realizowane będą w formie warsztatów grupowych.
 4. W trakcie zajęć psychoedukacyjnych powinna być wzmacniana samoocena i poczucie własnej wartości uczestników projektu, podnoszona wiedza w zakresie radzenia sobie ze stresem i przezwyciężenia problemów życiowych.
 5. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane
  z realizacją zamówienia.
 6. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
 7. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 85121270-6 Pełna nazw: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.
 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 9. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej:

ROZEZNANIE RYNKU ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z PSYCHOLOGIEM