OPIS PRZEDMIOTU ZLECENIA

  1. Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na: zapewnieniu opieki nad dziećmi/ osobami zależnymi w trakcie realizacji zajęć w projekcie „#MiejsceInicjatywFajnych- wsparcie w funkcjonowaniu Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Olsztynku „ucz się w ruchu”. Zaplanowano w ramach usługi kompleksowej średnio 60 godzin opieki nad dziećmi/osobami zależnymi miesięcznie (1 grupa, średnio 60 godzin usługi miesięcznie przez okres 10 miesięcy, łącznie 596 godzin usługi) wraz z zapewnieniem zabawek, materiałów papierniczych oraz poczęstunku.
  2. Miejsce realizacji zajęć: Olsztynek
  3. Forma zatrudnienia : umowa zlecenie
  4. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane
    z realizacją zlecenia.
  5. Zlecający nie pokrywa kosztów dojazdu Zleceniobiorcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  6. Przedmiot zlecenia według Wspólnego Słownika Zamówień: KOD: 85312110-3 Nazwa kodu CPV- Usługi opieki dziennej nad dziećmi.
  7. Zlecający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 31.05.2022 r.

Zlecający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi. Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

Miejsce realizacji usługi: Olsztynek

Opieka nad dziećmi rozeznanie rynku