OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM
–Zajęcia psychoedukacyjne

 Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr Projektu
nr RPWM.11.01.01-28-0153/16-00 pn. „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w gminie Morąg”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.01.00 Aktywne włączanie, w tym
z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans
na zatrudnienie numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna
i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu
2. Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie
3. Zajęcia psychoedukacyjne realizowane będą w formie warsztatów grupowych.
4. W trakcie warsztatów powinny być zrealizowane następujące zagadnienia: komunikacja społeczna, asertywność, negocjacje i wystąpienia publiczne.
5. Warsztaty z komunikacji społecznej i asertywności będą prowadzone z trenerem na 2 cykle x 48 godzin, zajęcia 2 x w tygodniu przez 6 miesięcy po 4 godziny na grupę, łącznie 96 godzin dydaktycznych.
6. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia.
7. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
8. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod 80570000-0 Opis: Rozwój osobisty.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

10 . Miejsce ,termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposoby wyboru oferty zamieszczone są  w załączniku poniżej: